Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Prestum.nl, onderdeel van NewHealth Collective

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Prestum.nl, of voornemens is dit te gaan doen;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Afnemer of Prestum.nl in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Prestum.nl: handelsnaam van NewHealth Collective, de rechtspersoon die producten en/of diensten, al dan niet op afstand, aan Afnemers aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Prestum.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Afnemer en Prestum.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Prestum.nl (onderdeel van NewHealth Collective), en op elke tot stand gekomen overeenkomst, zowel op afstand als in elkaars aanwezigheid, tussen Prestum.nl en Afnemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Prestum.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Afnemer mogelijk te maken. Als Prestum.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Prestum.nl niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Prestum.nl de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Afnemer te raadplegen is;
  • de manier waarop de Afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Aanvaarding van het aanbod komt tot stand door daadwerkelijke betaling van het product/de dienst danwel het abonnement voor bepaalde tijd voor meerdere producten/diensten.
 3. Indien de Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Prestum.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Prestum.nl is bevestigd, kan de Afnemer de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Prestum.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Afnemer elektronisch kan betalen, zal Prestum.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. Prestum.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Prestum.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. Prestum.nl zal bij het product of dienst aan de Afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • contactgegevens van Prestum.nl waar de Afnemer met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Prestum.nl deze gegevens al aan de Afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 7. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Afnemer of een vooraf door de Afnemer aangewezen en aan Prestum.nl bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de Afnemer zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product slechts in die mate gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – ongeschonden en ondeelbaar teruggeven aan Prestum.nl, conform de door Prestum.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste zeven dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Afnemer zich richten naar de door Prestum.nl bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. De Afnemer kan geen gebruik meer maken van zijn/haar recht van herroeping, nadat men volledig toegang tot de aangekochte product(en)/dienst(en) heeft verkregen.

Bij schending van het copyright:

 1. Alle rechten zijn voorbehouden aan Prestum.nl. Indien de Afnemer iets van de uitgaven van het product of dienst vermenigvuldigt door middel van druk, fotokopie, enzovoort, zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Prestum.nl, is hij strafbaar volgens de wetten die gelden onder het Nederlands recht.
 2. Bij bewijs van de schending volgens lid 5 krijgt Prestum.nl direct de mogelijkheid om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht ten opzichte van het geleverde product of dienst aan de Afnemer.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Afnemer een bedrag betaald heeft, zal Prestum.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 2. Mogelijk gepaard gaande kosten bij schending van het copyright volgens artikel 5 lid 7 zijn voor rekening van de Afnemer.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Prestum.nl kan het herroepingsrecht van de Afnemer uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Prestum.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door Prestum.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Afnemer;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Prestum.nl geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Afnemer de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Afnemer is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • betreffende weddenschappen en loterijen.
  • die persoonlijke interactie vereisen met vertegenwoordigers van Prestum.nl en die vroegtijdig zijn onderbroken vanwege ongewenst, onbetamelijk of anderszins gedrag van de Afnemer dat niet in lijn is met de verworven dienst.

Artikel 8 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Prestum.nl dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de Afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. Prestum.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het e-mailadres dat de Afnemer aan Prestum.nl kenbaar heeft gemaakt.
 3. Als levering niet mogelijk is doordat de Afnemer haar contactgegevens of andere voor de levering essentiële informatie is kwijtgeraakt, is Prestum niet verantwoordelijk voor de vertraging van de levering die hierdoor het gevolg is.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Prestum.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een levering niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Prestum.nl het bedrag dat de Afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 10 – Vertrouwelijkheid, privacy, gegevensverwerking

 1. Prestum.nl en Afnemer dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
 2. Prestum.nl behoudt zich het recht voor om gegevens te anonimiseren in het kader van gebruik voor onderzoeksdoeleinden.
 3. Prestum.nl garandeert dat zij de persoonsgegevens van haar Afnemers zal verwerken in overeenstemming met de AVG, de Algemene Verordening Gegevensverwerking, en eventuele andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Voor verdere details over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, zie onze privacy verklaring.
 4. De Afnemer vrijwaart Prestum.nl voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Afnemer wordt gehouden of waarvoor Afnemer op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Afnemer bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Prestum.nl toegerekend moeten worden.
 5. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Prestum.nl verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de Afnemer. De Afnemer staat er jegens Prestum.nl voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De Afnemer vrijwaart Prestum.nl tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Indien Prestum.nl op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Prestum.nl staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
 7. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is Prestum.nl gerechtigd Afnemer toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Afnemer behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Prestum.nl is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs -of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van Prestum.nl.
 8. Indien Prestum.nl dienstverlening verricht op basis van door Afnemer aan te leveren gegevens, dan zullen deze gegevens overeenkomstig de door Prestum.nl te stellen voorwaarden door Afnemer worden geprepareerd en voor rekening en risico van Afnemer aangeleverd. Afnemer staat ervoor in dat alle door hem aan Prestum.nl ter uitvoering van de dienstverlening ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan Prestum.nl verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van Prestum.nl.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud, intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Afnemer ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Prestum.nl, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Afnemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.
 2. Alle door Prestum.nl bij de dienstverlening gebruikte apparatuur, programmatuur en zaken blijven eigendom van Prestum.nl of diens toeleveranciers, ook indien Afnemer een vergoeding betaalt voor het gebruiken ervan.
 3. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
 4. Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het Prestum.nl toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is Afnemer nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De Afnemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De Afnemer kan de in het vorige lid genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Prestum.nl voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Afnemer te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Afnemer na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Afnemer verschuldigde bedragen direct te worden voldaan. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de Afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Prestum.nl te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de Afnemer heeft Prestum.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Prestum.nl stelt zich ten doel dat de door aangeboden producten en diensten van professionele kwaliteit zijn, en streeft naar maximale beschikbaarheid. Prestum.nl kan evenwel niet garanderen dat deze producten en diensten geheel foutloos zijn, en altijd zullen leiden tot het gewenste resultaat. Op grond het feit dat de werkzaamheden van Prestum.nl een adviserend en assisterend karakter hebben, waarin subjectieve beoordelingsaspecten een rol spelen, aanvaardt Prestum.nl geen andere aansprakelijkheid, dan die voortvloeit uit grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de kant de Prestum.nl.
 2. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Prestum.nl zich ter uitvoering van de Overeenkomst bedient.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat Afnemer maakt van een door Prestum.nl of door ingeschakelde deskundigen afgegeven advies steeds voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 15 – Overmacht

 1. Prestum.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Prestum.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Prestum.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. Prestum.nl beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Prestum.nl, nadat de Afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Prestum.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Prestum.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de Prestum.nl en de Afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Sharing is caring!