Privacy verklaring

Prestum.nl is onderdeel van NewHealth Collective.

Deze pagina heeft tot doel je te informeren over hoe wij, NewHealth Collective B.V., gevestigd te (2719 EA) Zoetermeer aan de Houtsingel 5, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58849092 (hierna: “NewHealth Collective”), omgaan met persoonsgegevens die we via deze website verkrijgen.

Jouw privacy

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer van groot belang is voor de uitvoering van onze dienstverlenende activiteiten. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft aan hoe met persoonsgegevens omgegaan dient te worden. In deze privacy statement geven we beknopt aan welke persoonsgegevens via de website verzameld worden en hoe wij deze vervolgens verwerken. Dit document bevat de volgende informatie:

 • Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?
 • Welke bijzondere persoonsgegevens worden door ons verzameld?
 • Met welk doel worden je persoonsgegevens verwerkt?
 • Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
 • Met wie delen wij jouw gegevens?
 • Wat doen we verder nog bij je bezoek aan onze website (cookies)?
 • Wat doen we niet?
 • Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?
 • Wat zijn je rechten?
 • Vragen
 • Wijzigingen
 1. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?
 • Indien je het contactformulier gebruikt, worden de volgende gegevens verzameld: je naam, je e-mailadres, evt. je telefoonnummer, en i.i.g. de gegevens die je in het tekstveld invult. Indien je daar gezondheidsinformatie invult, dan gaat het om bijzondere persoonsgegevens.
 • Als je een vragenlijst invult, dan bewerken we de gegevens die je daar invult om je een passend advies te kunnen geven. Dit kunnen demografische persoonsgegevens zijn, zoals leeftijd en geslacht, en ook bijzondere persoonsgegevens over je mentale welzijn (waar heb je last van, en hoe erg is het?), zowel in het heden als in het verleden (heb je daar vaker last van gehad?) en gegevens over je behandelhistorie (heb je daar eerder hulp bij gezocht?).
 • Wanneer je diensten of producten bij ons koopt dan slaan we de persoonsgegevens op die we nodig hebben om die bij je te kunnen afleveren en de betaling te kunnen verwerken, zoals afleveradres, een eventueel factuuradres, en de betaalgegevens. Als je je bij ons als gebruiker registreert, dan verwerken we de gegevens die nodig zijn om je account te kunnen beheren: je gebruikersnaam, je e-mailadres en je wachtwoord. Wanneer je dit account gebruikt om een training te volgen, dan kan het zijn dat daar aanvullende persoonsgegevens alsook bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld medische gegevens) worden verwerkt. In dat geval zal je bij de start van de module worden gevraagd daarmee akkoord te gaan.
 1. Welke bijzondere gegevens worden door ons verzameld?

NewHealth Collective verwerkt in voorkomende gevallen de volgende bijzonder en/of gevoelige gegevens:

 • gezondheidsgegevens die je verstrekt
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@newhealthcollective.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 1. Met welk doel worden je persoonsgegevens verwerkt?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten: om je vraag te beantwoorden, ons in staat te stellen contact met je op te nemen, je een advies te kunnen geven, je bestelde spullen te kunnen afleveren of diensten te kunnen uitvoeren.

 1. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om onze diensten te verlenen en om de afgesproken zaken te kunnen uitvoeren. Dus bijvoorbeeld totdat je vraag beantwoord is, je cursus afgerond, of je artikel uit de webshop afgeleverd. In principe bewaren we je gegevens nooit langer dan 15 maanden. Voor specifieke diensten kunnen afwijkende regels gelden als gevolg van wet- en regelgeving. Daarnaast bewaren we sommige gegevens in geanonimiseerde vorm voor onderzoeksdoeleinden, om onze diensten verder te kunnen verbeteren.

 1. Met wie delen we je gegevens?

Wij delen jouw gegevens in beginsel niet met partijen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Wel maken we voor specifieke diensten gebruik van derde partijen, zoals ICT-serviceproviders, die daarmee jouw gegevens verwerken in onze opdracht. Met die partijen sluiten wij verwerkersovereenkomsten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid geregeld als je van ons mag verwachten.

 1. Wat doen we verder nog bij je bezoek aan onze website (cookies)

Bij het gebruik van onze websites krijg je cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. De analytische cookies die we daarvoor gebruiken zijn zo ingesteld dat ze geen inbreuk maken op je privacy. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 1. Wat doen we niet?

Wij gebruiken je gegevens niet om je ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven), zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven, tenzij je daarvoor toestemming hebt gegeven. Ook gaan we strikt vertrouwelijk om met je gegevens en deze zullen dan ook niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt.

 1. Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij al onze ICT-serviceproviders die toegang hebben tot je persoonsgegevens, eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

 1. Wat zijn je rechten?

Je hebt te allen tijde het recht om je gegevens in te zien, een digitale kopie te ontvangen of zelfs te (laten) verwijderen. In veel gevallen kun je dat zelf doen, indien je een gebruikersaccount hebt. Je kunt ook schriftelijk contact met ons opnemen via de contactinformatie onder aan deze Privacy statement, als je:  – wilt weten of en welke persoonsgegevens wij van je verwerken; – je persoonsgegevens wilt verbeteren; – je persoonsgegevens wilt wissen; – de verwerking van je persoonsgegevens wilt beperken; – bezwaar wilt maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens; – wilt dat wij je persoonsgegevens overdragen aan jou of een andere organisatie. Wij mogen nadere informatie van je vragen om je identiteit te kunnen vaststellen. Wij informeren je binnen bekwame tijd over de door ons genomen maatregelen en in ieder geval binnen één maand nadat wij je verzoek hebben ontvangen. Die periode kan met nog twee maanden worden verlengd als dat noodzakelijk is, mede in verband met de complexiteit of het aantal van de verzoeken. Wij informeren je over een dergelijke verlenging van de termijn binnen één maand na ontvangst van je verzoek, waarbij wij de redenen van de verlenging zullen toelichten. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Houd er bij het verwijderen van je persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens wel rekening mee dat de diensten waarvoor de gegevens nodig zijn, daarna niet of niet meer geheel kunnen worden geleverd.

 1. Vragen

Indien je vragen hebt over deze privacy statement, mail ons dan via info@newhealthcollective.nl of ga naar onze contactpagina.

 1. Wijzigingen

Onze producten en diensten zijn voortdurend in ontwikkeling. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacy statement van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele gewijzigde versies op onze website. We plaatsen een opvallende melding op onze pagina met de privacy statement om je te informeren over belangrijke wijzigingen en geven boven aan de melding aan wanneer de privacy statement de laatste keer is bijgewerkt. We raden je aan om de nieuwste versie regelmatig door te nemen. De nieuwe privacy statement is na plaatsing van kracht. Indien je niet instemt met de aangepaste statement, moet je je voorkeuren wijzigen of overwegen onze webpagina’s niet langer te gebruiken. Door onze diensten te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, ga je akkoord met de gewijzigde privacy statement.

Sharing is caring!